کیفری


کیفری


موارد مربوط به دعاوی کیفری

جعل امضا: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه‌ صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب

سرقت: سرقت یعنی ربودن مال غیر به هر انگیزه ای اعم از انتقام،لذت جویی نیاز مالی و …آنچه که در سرقت مهم است مال بودن از نظر شرعی و قانونی می باشد برای مثال مشروبات الکلی چون در شرع مال محسوب نمی شوند ربودن آنها نیز مشمول عنوان سرقت نمیشود.

قتل عمد و غیر عمد: با توجه به عنصر روانی مرتکب قتل ها انواع مختلفی پیدا میکنند.قتل عمد یعنی مرتکب هم قصد ایراد ضربه به متهم را دارد و هم قصد نتیجه ی کشتن را و در عمل نیز انسان میمیرد فرقی نمیکند که ابزار کشنده باشد یا خی.قتل غیر عمد که شامل شبه عمد و خطای محض است.در شبه عمد فقط قصد فعل بدون وجود قصد نتیجه وجود دارد.در خطای محض نه قصد فعل وجود دارد نه قصد نتیجه

تهدید: هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد مجرم این جرم است.

آدم ربایی: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند

کلاه برداری: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.

ضرب و جرح: تفاوت ضرب و جرح این است که ضرب ضرباتی هستند که در آن فرد دچار خونریزی نمی شود و آثاری مانند تورم و کبودی و…دارد اما جرم موجب خونریزی کم یا زیاد است

افترا: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید مفتری محسوب میگردد.

جرائم پزشکی: اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنین ‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند

مزاحمت تلفنی: هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند مرتکب این جرم است.

خیانت در امانت: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند خائن محسوب میگردد. در اینجا نیز اهمیت وجود وکیل کیفری برای اثبات عناصر خیانت آشکار می شود.

روابط نامشروع: روابط نا مشروع انواع مختلفی دارد.زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه جز جرایم حدی و تقبیل و ملامسه جز روابط نا مشروعی می باشد که برای آن مجازات تعزیر در نظر گرفته شده است

 

وکیل امور کیفری: روند شکایت های کیفری این گونه است که ابتدا شکایت در دفتر خدمات قضایی/ دادسرا مطرح می گردد شکواییه خطاب به دادستان نوشته می شود و در آن شخصی که نسبت به او ادعا و شکایتی مطرح است با ذکر دقیق مشخصات معین و شرح شکایت نوشته میشود و مدارک و مستندات نیز ضمیمیه میشود. برخلاف دعاوی حقوقی، در خصوص شکایت های کیفری الزامی به ثبت آنها در برگه های چاپی مخصوص نیست چرا که در اینجا بحث نظم عمومی و ارتکاب جرم و وقوع تخلف مطرح است. وکیل امور کیفری میتواند با استفاده از تجربه خود بهترین راهنما در جمع آوری و ارائه ادله و مدارک مورد نیاز در یک شکایت کیفری باشد.