جعل


در حقوق، جعل به معنای تقلب یا ساختن سند یا اطلاعاتی است که به طور غیرقانونی با هدف فریب دیگران انجام می‌شود. این عمل اغلب تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و ممکن است با جرم‌هایی مانند تقلب، سوءاستفاده از هویت، یا سرقت هویت در نظر گرفته شود.

بهترین راه برای پیشگیری از جعل در حقوق، آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به موضوعاتی است که درگیر آن‌ها هستید، مانند سندسازی، تراکنش‌های مالی، قراردادها و مدارک رسمی.

در حقوق، عمل جعل اغلب مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. افرادی که سند یا اطلاعاتی را جعل می‌کنند، ممکن است مورد اتهام قرار گیرند و پنالتی‌هایی مانند جرایم تقلب، سوءاستفاده از هویت و سرقت هویت را به خود جلب کنند. در بسیاری از کشورها، این جرایم با مجازات‌های سنگین همراه هستند.