داوری بین المللی


داوری بین المللی یک حوزه جذاب در حقوق است که مربوط به حل اختلافات بین اشخاص و شرکت‌ها از طریق یک داور مستقل است.

به طور کلی، داوری بین المللی یک روش جایگزین برای حل اختلافات حقوقی است که میان دو طرف از جوانب مختلف جهان صورت می‌گیرد. در این روش، طرفین به جای صعود به دادگاهی ملی، تصمیم می‌گیرند تا اختلافات خود را توسط یک داور مستقل و بین‌المللی حل کنند.

فرایند داوری بین المللی، عموماً بر اساس قوانین و مقرراتی که طرفین انتخاب کرده‌اند، و در حضور و بازرسی داور صورت می‌گیرد. داور در این فرایند تصمیمات خود را بر اساس قوانین مربوطه و مدرن‌ترین تمامیت آن‌ها می‌گیرد. نتیجه داوری، به عنوان تصمیم نهایی، قابل اجرا در بیشتری کشورها است.

داوری بین المللی در حقوق، نقش مهمی در تسهیل تجارت بین‌المللی و حل اختلافات مرتبط با قراردادها و سایر مسائل حقوقی بازی می‌کند. این روش، امکان دسترسی به داوران متخصص و مستقل را فراهم می‌کند و به طرفین امکان می‌دهد تا از قوانین و محاکمه در سیستم‌های قضایی مختلف بین‌المللی صرف نظر کنند.