شهرداری


شهرداری


دعاوی درصلاحیت رسیدگی کمیسیونهای شهرداری(کمیسیون های مختلف شهرداری)

ماده 55: وظایف شهرداری به شرح ذیل است:

1- ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.

2- تنظیف و نگهداری وتسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسائل ممکنه. مهمترین تبصره ماده 55 تبصره 20: جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست،شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها،کارگاهها،گاراژهای عمومی و تعمیر گاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجروگچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود تولید می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

 

ماده 77 قانون شهرداری:رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم مزبور قطعی است.

 

صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده 77 : رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده قرار داشته و عوارض یا سایر مطالبات شهرداری همانند"بهای خدامات" جرائم " تخلفات ساختمانی" و غیره تفاوت خواهد داشت. و این که کمیسیون مذکور در چه محدوده ای می تواند رسیدگی نماید بستگی به محدوده ای دارد که در آن محدوده عوارض وضع گردیده است.

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فاقد آئین نامه دادرسی خاصی است و در این ماده نحوه ابلاغ دعوت از مودی و شهرداری وامکان یا عدم امکان حضور آنان ذکر نشده است.

 

ماده 99: شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را انجام دهند:

1- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر

2- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیبل قطعه بندی و تفکیک اراضی- خیابان کشی- ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر

 

تبصره : به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون نسبت به صدور رای قله بنا یا جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

 

ماده 100 : مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنک هساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.

 

ماده 101 : اداره ثبت اسناد و دادگاه ها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدود شهر وحریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می کند و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند، باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود.

 

همچنین با مشورت گرفتن از یک وکیل یا مشاور حقوقی، می‌توانید از بروز خسارات احتمالی و هزینه‌های سنگین در آینده جلوگیری کنید. مشاور حقوقی باتوجه ‌به  تسلطی که بر جزئیات قوانین دارد، می‌تواند هدایتگر خوبی برای ما باشد و از تضییع حقوقمان جلوگیری کند. گاهی اوقات ممکن است به دلیل ندانستن برخی قوانین از شما سوءاستفاده شود که در این حال فقط وکیل یا مشاوره حقوقی است که می‌تواند کمک ‌حال شما در این زمینه باشد.